گروه حسابداری و مدیریت

1. حسابداری – حسابرسی (کارشناسی پیوسته)

2. حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)

3. حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)

4. علمی کاربردی حسابداری( کارشناسی ناپیوسته)

5. مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)

6. مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)

7. مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)

8. علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)

9. حسابداری (کاردانی ناپیوسته)


مشاهده اساتید هیأت علمی گروه حسابداری و مدیریت

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر