گروه حسابداری و مدیریت

  • 1. حسابداری – حسابرسی (کارشناسی پیوسته)
  • 2. حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)
  • 3. حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)
  • 4. علمی کاربردی حسابداری( کارشناسی ناپیوسته)
  • 5. مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)
  • 6. مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)
  • 7. مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)
  • 8. علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)
  • 9. حسابداری (کاردانی ناپیوسته)

مشاهده اساتید هیأت علمی گروه حسابداری و مدیریت

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر