گروه روانشناسی

1. روانشناسی- اصلاح و تربیت (کارشناسی پیوسته)


 

مشاهده اساتید هیأت علمی گروه روانشناسی

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر