معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

نام و نام خانوادگی: اسداله شفیع زاده


شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

- نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

- تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

- نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر