کتابهای منتشر شده

 

ردیف طرح جلد کتاب عنوان کتاب مؤلف/مترجم

1

شناخت شناسی و مبانی جغرافیای انسانی دکتر یداله فرید

 2  
 آموزش رياضی ويژه معلمان رياضی  مقصــود جهـــانی

3   رياضيات كاربردی  مقصــود جهـــانی

4   جمعيت وتنظيم خانواده دکتراسمعیل حکیمی

5   سبيك‍ه المعانی للمصادر و المبانی و توقيعات التقويم دکتراسمعیل حکیمی

6   كاربردهای لوگو برای مدار فرمان در مصارف مختلف صنعتی و عمومی مجید قندچی 
فرشاد رضوان 

7   جغرافيای چرخه آب دکتر ابراهیم شفیعی

8   شهرهای جهان دکتر یداله فرید

9   تئوری پل های معلق دکتر مجید برقیان 
غلامرضا زمانی اهری

10   شیمی آب و تصفیه آبهای صنعتی صمد مؤتمنی طباطبایی
حامد مژده وری
افسانه تاج خلیلی

11   مقدمه برتحلیل فضایی دکتر یداله فرید

 12    کارآفرینی و برنامه ریزی کسب و کار
 حـامد همــتی
بهروز پیری زاده

 13    اصول و مبانی معماری و شهر سازی
 محمد جدیری عباسی
کسری رهبری پور

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر