تماس با کمیته ارتباط با صنعت

 

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی، حمایت از طرح های صنعتی و پروژه های برون دانشگاهی تحت نظر دانشگاه آزاد واحد اهر با مسئول کمیته ارتباط با صنعت با شماره داخلی 319 (041-44228211) تماس حاصل فرمایند.