ارتباط با حوزه عمرانی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -44235583 و 2-44239781 ، 44228211 ، 44232163 کد 041

حوزه معاونت عمرانی
نام سمت داخلی شماره مستقیم
علیزاده معاون عمران 231 44235586
مقصودی رئیس اداره طراحی و اجرا 234