ارتباط با فرهنگ اسلامی

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه:
4 -2235583 و 2-2239781 ، 2228211 ، 2232163 کد 0426

دفتر فرهنگ اسلامی
نام سمت داخلی شماره مستقیم
شهبازیان رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 241 2235587
ذاکر کارشناس فرهنگ اسلامی 242 2238100
سیدین فوق برنامه خواهران 246  
داداشیان فوق برنامه برادران 244  
علیپور بسیج دانشجویی برادران 249 2237266
  بسیج دانشجویی خواهران 243