کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

 

1 مهندسي برق ـ الكترونيك
2 مهندسي برق ـ قدرت-سيستم هاي قدرت
3 مهندسي برق ـ قدرت-تكنولوژي فشارقوي
4 مهندسي برق ـ قدرت-ماشينهاي الكتريكي
5 مهندسي برق ـ قدرت-الكترونيك قدرت
6 مهندسي برق- كنترل
7 مهندسي برق- مخابرات
8 مهندسي عمران ـ سازه
9 مهندسي عمران- آب
10 مهندسي عمران ـ سازه هاي هيدروليكي
11 مهندسي عمران- راه و ترابري
12 نقشه برداری
13 مهندسي شيمي- فرآيند
14 مهندسي شيمي- ایمنی بهداشت و محيط زيست
15 مهندسي شيمي ـ پليمر
16 شيمي كاربردي
17 شيمي آلي
18 مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولید
19 مکاترونیک- رباتها و سیستمهای مکاترونیکی
20 مکاترونیک- ارتباطات جنبی انسان, ماشین و کامپیوتر
21 جغرافياي طبيعي ـ اقليم شناسي
22 جغرافياي طبيعي ـ ژئومورفولوژي
23 زمين شناسي مهندسي
24 زمين شناسي اقتصادي
25 آموزش زبان انگليسي
26 زبان و ادبيات انگليسي
27 زبان و ادبيات فارسي
28 زبان شناسي همگاني
29 زيست شناسي ژنتيك
30 زيست شناسي-بيوشيمي
31 زيست شناسي -میکروبیولوژی
32 سم شناسي
33 نظارت بر امور دارويي
34 مهندسي اكتشاف معدن
35 ادبیات کودک و نوجوان
36 فیتوشیمی
37 مهندسی فناوری اطلاعات-مخابرات امن
38 مهندسی معماری
39 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
40 حقوق عمومی
41 حقوق خصوصی
42 معماری داخلی
43 مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
44 شیمی دارویی
45 مدیریت اجرایی
46 روانشناسی عمومی
47 کارآفرینی-کسب و کارجدید
48 سنجش از دور زمین شناختی
49 طراحی شهری
50 حقوق ثبت اسناد و املاک
51 آموزش ریاضی
52 معماری سیستمهای کامپیوتری
53 ژئوفیزیک-زلزله شناسی
54 مدیریت ورزش
55 مدیریت بازرگانی
56 مهندسی برق مخابرات نوری
57 مکانیک-طراحی کابردی
58 مهندسی پزشکی-بیومتریال
59 عمران-زلزله
60 مدیریت پروژه و ساخت
61 روانشناسی بالینی
62 مهندسی معدن-فرآوری
63 مهندسی مالی
64 مدیریت ورزشی-بازاریابی در ورزش
65 مکانیک-تبدیل انرژی
66 عمران-سنجش از دور
67 حسابداری