دفتر نظارت و ارزشیابی

دفتر نظارت و ارزشیابی

مدیریت بخش سنجش و نظارت واحد به عهده سرکار خانم دکتر دواتگری، زیر نظر معاونت آموزشی مشغول به انجام وظیفه می باشند.

شرح وظایف این حوزه به شرح زیر می باشد:


- تهیه لیست اعضای هیات علمی و بروز کردن آن
- هماهنگی با سایت در خصوص ارزیابی اینترنتی
- پرینت برگه های ارزیابی و کنترل و امضاء آنها
- تهیه نمودار ارزیابی
- رتبه بندی اساتید
- ارسال گزارش نظرسنجی به حوزه معاونت آموزشی
- ارسال نتایج ارزیابی به صورت محرمانه به اساتید محترم
- بایگانی نتایج ارزیابی اساتید