شورای آموزش

شورای آموزش

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی واحد اهر در سال 92

ردیف
تاریخ جلسه
روز جلسه
1
20/1/92
 سه شنبه
2
10/2/92
سه شنبه
3
31/2/92
سه شنبه
4
21/3/92
سه شنبه
5
11/4/92
سه شنبه
6
1/5/92
سه شنبه
7
22/5/92
سه شنبه
8
12/6/92
سه شنبه
9
2/7/92
سه شنبه
10
23/7/92
سه شنبه
11
14/8/92
سه شنبه
12
5/9/92
سه شنبه
13
26/9/92
سه شنبه
14
17/10/92
سه شنبه
15
8/11/92
سه شنبه
16
29/11/92
سه شنبه
17
20/12/92
سه شنبه