بایگانی آموزش رشته ها

بایگانی آموزش رشته ها

بایگانی آموزش به تفکیک رشته ها:

بایگانی آموزش
رشته تحصیلی
 خانم رباب محمدپور

لیسانس ادبیات فارسی

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 328

 
 

مهندسی شیمی -پتروشیمی ،پالایش،گاز(کارشناسی پیوسته)

مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر(کارشناسی پیوسته)

مهندسی شیمی -صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)

مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)

مهندسی معدن (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی معماری (کارشناسی ناپیوسته)

نقشه کشی معماری (کاردانی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی معدن (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی عمران - عمران(کارشناسی پیوسته)

مهندسی عمران-عمران(کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی عمران(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی ساختمان(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی عمران -آب (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری(کارشناسی نا پیوسته)

کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان (کاردانی ناپیوسته)

ساختمان (کاردانی پیوسته)

مهندسی عمران -نقشه برداری(کارشناسی پیوسته)

عمران –آب وفاضلاب (کاردانی)

عمران- ساختمانهای بتنی (کاردانی)

آقای عباس نعیمی

دیپلم

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 329
 

آقای محمد لطفی

لیسانس مهندسی برق

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 329
 

آقای سیروس ممیزی

فوق دیپلم

تلفن تماس 4- 04262235583

داخلی 329
 

مهندسی برق -الکترونیک (کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق -مخابرات(کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق - کنترل(کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق -قدرت(کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق -شبکه های انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی الکترونیک(کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژِی کنترل و ابزاردقیق(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک(کارشناسی پیوسته)

الکتروتکنیک -برق صنعتی(کاردانی پیوسته)

الکترونیک(کاردانی پیوسته)

مهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)

مهندسی مکانیک -طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی متالورژی-ذوب فلزات(کارشناسی ناپیوسته)

مکانیک خودرو(کاردانی پیوسته)

ساخت و تولید (کاردانی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی(کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (کارشناسی پیوسته)

مهندسی کامپیوتر -سخت افزار(کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)

کامپیوتر (کاردانی پیوسته)

مهندسی فن آوری اطلاعات (کارشناسی پیوسته)

خانم زهرا کریم زاده

فوق دیپلم طراحی و دوخت

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 277

 
زیست شناسی سلولی و مولکولی -ژنتیک (کارشناسی پیوسته)
زیست شناسی سلولی و مولکولی -میکروبیولوژی (کارشناسی پیوسته)

زیست شناسی سلولی و مولکولی -بیوشیمی (کارشناسی پیوسته)

شیمی کاربردی (کارشناسی پیوسته)

زمین شناسی (کارشناسی پیوسته)

فیزیک (کارشناسی)

ریاضی(کارشناسی)

خانم رقیه حسین زاده

لیسانس حقوق

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 328

 

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی پیوسته)

زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ناپیوسته) طرح معلمان

زبان و ادبیات فارسی (کاردانی ناپیوسته) طرح معلمان

روانشناسی -اصلاح و تربیت (کارشناسی پیوسته)

تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)

تربیت بدنی–مدیریت و برنامه ریزی تربیتی(کارشناسی ناپیوسته)

تربیت بدنی و علوم ورزشی -ورزش همگانی (کارشناسی پیوسته)

جغرافیای طبیعی -ژئوموفولوژی (کارشناسی پیوسته)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته)

حقوق (کارشناسی پیوسته)

علوم قضایی (کارشناسی پیوسته)

حسابداری -حسابرسی (کارشناسی پیوسته)

حسابداری - مالیاتی (کارشناسی پیوسته)

حسابداری - دولتی (کارشناسی پیوسته)

علمی کاربردی حسابداری(کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت بازرگانی (کارشناسی پیوسته)

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)

مدیریت مالی (کارشناسی پیوسته)

علمی کاربردی حسابداری (کاردانی پیوسته)

حسابداری (کاردانی ناپیوسته)