برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف حوزه برنامه ریزی آموزشی:

1- برنامه ریزی تقویم آموزشی دانشگاهی در هر نیمسال اعم از زمان شروع و پایان کلاسها ، ساعت برگزاری کلاسها و سانس های امتحانی به تفکیک رشته های تحصیلی موجود

2- هماهنگی جلسات شورای آموزشی واحد و تنظیم صورتجلسات و بایگانی نمودن آنها

3- بررسی قوانین و مقررات آموزشی و ارائه پیشنهادات اصلاحی یا تکمیلی

4- نظارت بر تهیه و تدوین روش های اجرائی ارزشیابی آموزشی و بهبود کیفیت آن

5- انجام طرح هایی در جهت هماهنگ نمودن برنامه های آموزشی واحد

6- برنامه ریزی در جهت کاربرد تکنولوژی های جدید در امر آموزش

7- مطالعات و پیشنهاد ایجاد رشته های تحصیلی جدید در مقاطع مختلف آموزشی

8- شناسائی امکانات از نظر نیروی انسانی و تجهیزات و استفاده از آن در جهت بهبود کیفی وکمی آموزشی