header Farsi96

دفتر ارتباط با صنعت

فرم های  دفتر ارتباط با صنعت:

  جدول تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

  حمایت از پروژه های دانشجویی توسط مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی بند ناف

  فرم لیست تجهیزات

  فرم خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  فرم درخواست مشاوره

  فرم قرارداد خدمات آزمایشگاهی


ایمیل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه جهت تماس واحدهای دانشگاهی و صنعتی برای هر گونه مشاوره و خدمات آزمایشگاهی Email :E_Sanat@iau-ahar.ac.ir


دستگاههای آزمایشگاهی و کارگاهی زیر راه اندازی گردیده و برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با 50% تخفیف و سایر دانشگاهها و مراکز علمی با 20% تخفیف آماده ارائه خدمات می باشد. 

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی، حمایت از طرح های صنعتی و پروژه های برون دانشگاهی تحت نظر دانشگاه آزاد واحد اهر با مسئول کمیته ارتباط با صنعت با شماره داخلی 319 (0426-2228211) تماس حاصل فرمایند.

آزمایشگاه مربوطه

قیمت - ریال

نوع آنالیز

آزمایشگاه خدماتی شیمی

1200,000

GC-MASS هرنمونه

700,000

HPLC  هر60  دقیقه

400,000

کروماتوگرافی یونی

200,000

کارل فیشر

150,000

AutoLab هر30 دقیقه

150,000

پلاروگراف هر30 دقیقه

80,000

UV-VIS  هر30 دقیقه

100,000

FT-IR  هرنمونه

700,000

CHNS  هرنمونه

50,000

Ultrasonic  پروب دار هر 15 دقیقه

200,000

جذب اتمی کوره گرافیتی هرنمونه

100,000

تیتراندو

آزمایشگاه نفت

696,000

تقطیرASTM

الف- نقطه اولیه بازیافت با همان دمایİBP

ب- دمای 50% بازیافت درصدحجمی برحسب سلسیوس

ج- دمای 75% برحسب درصدحجمی برحسب درجه سلسیوس

د- نقطه جوش نهایی FBP برحسب درجه سلسیوس

508,000

نقطه اشتعال واحتراق برحسب درجه سلسیوس

508,000

نقطه احتراق

45,000

نقطه ابری شدن

210,000

نقطه ریزش و انجماد

210,000

نقطه ریزش

696,000

ارزش حرارتی

698,000

گرانروی سینماتیک 40 درجه و   50درجه سانتیگراد

780,000

میزان آب

150,000

گرانروی سینماتیک دردمای 25درجه سانتیگراد

آزمایشگاه خدماتی پلیمری

300,000

تست ضربه (آیزود)

300,000

تست ضربه (چارپی)

300,000

تست کشش

300,000

تست خمش

200,000

تهیه نمونه با کاترپرس

 
 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir