فصلنامه ی كاربرد شيمي در محيط زيست

 

 

جهت ارسال مقاله به وب سایت کاربرد شیمی در محیط زیست مراجعه نمایند.(http://ace.iau-ahar.ac.ir)

 

  دانلود فرمت مجله کاربرد شیمی در محیط زیست

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 87/32258 مورخه 88/9/01 کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز علمی- پژوهشی، تمامی مقالات درج شده در شماره های قبلی، از امتیاز علمی- پژوهشی برخوردار خواهند بود.

F K Shimi

مدیر مسئول: دکتر مرتضی قلیزاده

سردبیر: دکتر سیروس لطفی

مدیر داخلی: دکتر سعیده ابراهیمی اصل

ویراستار فارسی و انگلیسی: دکتر زهره قاضی طباطبایی

 


مقالات چاپ شده فصلنامه كاربرد شيمي در محيط زيست:

Download 7000 فصلنامه ی شماره 1

Download 7000 فصلنامه ی شماره 2

Download 7000 فصلنامه ی شماره 3

Download 7000 فصلنامه ی شماره 4

Download 7000 فصلنامه ی شماره 5

Download 7000 فصلنامه ی شماره 6

Download 7000 فصلنامه ی شماره 7

Download 7000 فصلنامه ی شماره 8

Download 7000 فصلنامه ی شماره 9

Download 7000 فصلنامه ی شماره 10

Download 7000 فصلنامه ی شماره 11

Download 7000 فصلنامه ی شماره 12

Download 7000 فصلنامه ی شماره 13

Download 7000 فصلنامه ی شماره 14

Download 7000 فصلنامه ی شماره 15

Download 7000 فصلنامه ی شماره 16

Download 7000 فصلنامه ی شماره 17

Download 7000 فصلنامه ی شماره 18

Download 7000 فصلنامه ی شماره 19

Download 7000 فصلنامه ی شماره 20

Download 7000 فصلنامه ی شماره 21

Download 7000 فصلنامه ی شماره 22

Download 7000 فصلنامه ی شماره 23

Download 7000 فصلنامه ی شماره 24

Download 7000 فصلنامه ی شماره 25

Download 7000 فصلنامه ی شماره 26

Download 7000 فصلنامه ی شماره 27

Download 7000 فصلنامه ی شماره 28

Download 7000 فصلنامه ی شماره 29

Download 7000 فصلنامه ی شماره 30

Download 7000 فصلنامه ی شماره 31

Download 7000 فصلنامه ی شماره 32

 

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر