تقویم آموزشی هوراند

الف: انتخاب واحد از تاریخ 91/06/12 لغایت 91/06/28 - کلیه رشته ها

ب: حذف و اضافه از تاریخ 91/07/08 لغایت 91/07/12 - کلیه رشته ها

ج: زمان حذف اضطراری: 91/09/15 لغایت 91/09/16

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر