تقویم آمـوزشی نیمسال تحصیلی 98– 97 واحـد اهـــر

 

برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 98- 97

-         زمان انتخـاب واحد

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها"

97/06/10   الی       97/06/21

8 صبح الی 24

-         زمان حذف و اضافه

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها"

97/07/07   الی       97/07/12

8 صبح الی 24

شروع ترم :            روز شنبه           97/06/24

پايان ترم:            روزپنجشنبه           97/10/13

امتحانات پايان ترم:     97/10/15     الي     97/10/27  

   تاریخ شروع ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی ( از طریق اینترنت)                 97/10/08