تقویم آمـوزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98– 97 واحـد اهـــر

 

برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 98- 97

-         زمان انتخـاب واحد

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها"

97/11/06   الی       97/11/11

8 صبح الی 24

-         زمان حذف و اضافه

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها"

97/11/27   الی       97/12/03

8 صبح الی 24

شروع ترم :            روز شنبه           97/11/13

پايان ترم:            روزپنجشنبه           98/03/23

امتحانات پايان ترم:     98/03/25     الي     98/04/06  

   تاریخ شروع ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی ( از طریق اینترنت)                 98/03/18