واحد اهر آماده برگزاری دوره های مختلف متناسب با نیازهای دانشجویان می باشد