عدم امکان دفاع پیش از موعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

عدم امکان دفاع پیش از موعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی