تغییر احتساب نمره دفاع ار پایان نامه کارشناسی ارشد

 

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند به استناد به بخشنامه شماره 73/352681 سازمان مرکزی نمره دفاع از پایان نامه از 16 محسوب شده و 2 نمره دیگر مربوط به فرم ارزیابی امور پژوهش و 2 نمره دیگر مربوط به ارزیابی مقاله می باشد.

فرم های ارزیابی پژوهش و مقاله را از قسمت فرم های تحصیلات تکمیلی دریافت نمایید. تاریخ اجرای بخشنامه فوق از 93/05/10 می باشد.

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر