تقویم آمـوزشی ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان 98- 97

 

برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان 98- 97

-         انتخـاب واحد ايـنترنــتي

رديف

ورودي

خواهران و برادران

روز و تاریخ

ساعات انتخاب واحد

1

کلیه ورودی ها

 

"

98/04/08   الی   98/04/13

8 صبح الی 16

شروع ترم :            روز شنبه       98/04/15

پايان ترم:            روزپنجشنبه      98/05/24

امتحانات پايان ترم: 98/05/31 الي 98/05/26  

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر