تقویم آمـوزشی نيمسال اول سالتحصيلي 99-98

 

برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 99- 98

-         زمان انتخـاب واحد

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد


1

کلیه ورودی ها"


98/06/10   الی       98/06/21


8 صبح الی 24

-         زمان حذف و اضافه

رديف

ورودي

خواهران و برادران

تاریخ انتخاب واحد

ساعات انتخاب واحد


1

کلیه ورودی ها"


98/07/07   الی       98/07/12


8 صبح الی 24

شروع ترم :            روز شنبه            98/06/23

پايان ترم:            روزپنجشنبه           98/10/13

امتحانات پايان ترم:     98/10/14     الي     98/10/26  

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر